ZGŁOŚ SIĘ!
DOŁĄCZ PLIK >
1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest Poczta Polska spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8 (00-940 Warszawa).
2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, są przetwarzane przez Pocztę Polską S.A. w celu analizy i oceny
potencjalnej współpracy, oraz w innych celach prawnie dozwolonych.
3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w ust. 2.
4. Osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do dostępu u administratora danych osobowych
do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania
przetwarzania ich danych ze względu na ich szczególną sytuację lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich
danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.